Zpět

Veřejné zakázky na ÚOHS pohledem čísel roku 2020

1. září 2021

Minulý rok jsme Vám v rámci příspěvků na našem blogu přinesli stručný přehled toho podstatného, co se v roce 2019 událo na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) z pohledu čísel v oblasti dozoru nad veřejnými zakázkami.

V našem dnešním příspěvku toto téma oprášíme pro rok 2020[1].

Čísla opět rozdělíme do tří oblastí, konkrétně pak rozhodování v 1. stupni, rozhodování v 2. stupni o rozkladech podaných proti rozhodnutí ÚOHS vydaných v rámci prvostupňové činnosti, a konečně soudní přezkum rozhodnutí.

ÚOHS v roce 2020 zahájil v 1. stupni celkem 399 správních řízení (v roce 2019 jich bylo 354), z toho 280 na návrh (v roce 2019 jich bylo 232) a 119 z moci úřední (v roce 2019 jich bylo 122), z nichž 4 byly zahájeny na základě kontrol (v roce 2019 jich bylo 30).

Rozsah agendy, kterou ÚOHS ve věci veřejných zakázek řešil, tak v roce 2020 oproti roku 2019 vzrostl. V počtu zahájených řízení o 12,7 %, v počtu podaných návrhů o 20,6 %. Počet správních řízení zahájených ex offo pak poklesl o 2,4 %.

Jak však rovněž uvádí ÚOHS, zcela zásadní je oproti předchozím letům nárůst v počtu obdržených podnětů k zahájení řízení z moci úřední. ÚOHS v roce 2020 obdržel 435 podnětů, což je o 95,9 % více než v roce 2019 a dokonce o 343 % více než v roce 2018. Vysoký počet obdržených podnětů však nevedl k zahájení odpovídajícího počtu řízení z moci úřední, počet zahájených řízení z moci úřední totiž stagnoval. ÚOHS ve své výroční zprávě uvádí, že tento ukazatel může ukazovat na nedůvodnost obdržených podnětů.

Ve 149 rozhodnutích ÚOHS uložil zadavateli nápravné opatření nebo pokutu (v roce 2019 jich bylo 199). Celkově bylo v 1. stupni uloženo ze strany ÚOHS 65 pokut v celkové výši 11.904.000 Kč. Pro srovnání, v roce 2019 bylo takto uloženo 91 pokut v celkové výši 11.166.000 Kč.

Zajímavá je i tentokrát také statistika četnosti řešených právních otázek ve výrocích rozhodnutí a příkazů vydávaných v 1. stupni v roce 2020, která je zobrazena na níže uvedeném grafu.

Graf

Statistika četnosti řešených právních otázek ve výrocích rozhodnutí a příkazů vydávaných v 1. stupni v roce 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hlediska poměrného zastoupení byly ÚOHS v roce 2020 opět nejčastěji přezkoumávány veřejné zakázky v oblasti stavebnictví, informačních technologií a zdravotnictví, v menším počtu dodávky dopravních prostředků či v oblasti zajištění dopravní obslužnosti.

Co se týče kategorie zadavatelů, nejčastěji byly předmětem přezkumu veřejné zakázky zadávané obcemi a městy, zdravotnickými zařízeními, ministerstvy nebo subjekty působícími v oblasti dopravy a výstavby dopravní infrastruktury.

Dlouhodobě přezkumově nejexponovanější oblasti a zadavatelé tedy hráli prim i v roce 2020 a od roku 2019 se nic nezměnilo.

Pokud se pak podíváme na nejčastější pochybení zadavatelů, i v roce 2020 to bylo neurčité a/nebo nejednoznačné vymezení zadávacích podmínek, případně nepřiměřenost zadávacích podmínek vymezených zadavatelem, dále nepřiměřené (diskriminační) nastavení podmínek kvalifikace, dále nerozhodnutí, nebo neúplné vypořádání námitek dodavatele, a konečně výběr dodavatele, který nesplnil podmínky účasti (z oznámení o výběru dodavatele není zcela zřejmé, že došlo k prokázání kvalifikace apod.). Opět žádná meziroční změna.

ÚOHS věc v 1. stupni v roce 2020 průměrně rozhodnul za 38,8 dne. Pro srovnání, v roce 2019 to bylo 30,5 dne, v roce 2018 pak 37 dnů.

Co se týče rozhodování v 2. stupni, tam je situace následující.

Meziročně došlo k navýšení počtu rozkladů podaných proti rozhodnutím 1. stupně, a to ze 196 na 215 rozkladů. Počet vydaných druhostupňových rozhodnutí se v roce 2020 neznatelně snížil na 223 z 224 v roce 2019, téměř stejná zůstala i průměrná rychlost rozhodování, když v roce 2020 činila 53 dnů oproti 54 dnům v roce 2019.

Vydáno bylo celkem 223 rozhodnutí předsedy ÚOHS, z nichž v přibližně 66 % bylo potvrzeno prvoinstanční rozhodnutí a rozklad zamítnut, ve 14 % bylo rozhodnutí I. stupně zrušeno a vráceno ÚOHS k dalšímu řízení, přibližně stejného procenta jsou rozhodnutí předsedy ÚOHS, která zrušila rozhodnutí I. stupně a správní řízení o rozkladu zastavila (například z důvodu zrušení zadávacího řízení či přezkoumávaného úkonu). Ve 3 případech byl rozklad zamítnut pro nepřípustnost, ve 4 případech bylo řízení o rozkladu zastaveno pro zpětvzetí rozkladu a v 5 případech došlo ke změnám prvoinstančního rozhodnutí. Toť doslova převzatá slova výroční zprávy ÚOHS.

V oblasti soudního přezkumu došlo v roce 2020 k poklesu podaných žalob či kasačních stížností o třetinu. Počet žalob podaných ke Krajskému soudu v Brně se konkrétně snížil z 58 v roce 2019 na 43 v roce 2020. Vydáno bylo celkem 42 rozhodnutí s celkovou úspěšností ÚOHS na úrovni 64 %. U Nejvyššího správního soudu bylo podáno celkem 24 kasačních stížností, z čehož 14 ze strany ÚOHS a 10 žalobci. Celkově byl podle výroční zprávy ÚOHS před Nejvyšším správním soudem úspěšný v 74 %.

Sluší se i zde dodat, že výše uvedená čísla jsou prezentována přímo ÚOHS. Věříme však, že i tak poskytne tento příspěvek nezúčastněnému čtenáři zajímavý vhled do čísel, se kterými se ÚOHS ve své praxi vypořádává.

 

 


[1] Údaje a graf uvedené v tomto příspěvku jsou čerpány z výroční zprávy ÚOHS za rok 2020, dostupné na https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html