Zpět

Stravenkový paušál, zjednodušení stravovacích benefitů již na obzoru?

3. prosince 2020

V připravovaném daňovém balíčku pro rok 2021, přesněji v návrhu novely zákona o daních z příjmů, najdeme novinku tzv. stravenkového paušálu. Co tento pojem vlastně znamená? Jaké změny s sebou přinese? Které výhody z něj pro širokou veřejnost mohou plynout? Na tyto otázky se společně zkusíme v následujících několika odstavcích najít kýžené odpovědi.

V podstatě se bude jednat o příspěvek poskytnutý na stravování zaměstnavatelem zaměstnanci v peněžní formě, který bude vyplácen spolu s platem nebo mzdou, a který s sebou dál ponese daňové výhody, podobně jako je tomu nyní u stravenek. Pro zaměstnavatele bude představovat daňově uznatelný náklad a pro zaměstnance formu příjmu ze závislé činnosti, která je osvobozena od jakékoliv daně a jakýchkoliv odvodů. Jak to myslíme? Podle dosavadních pravidel si může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad až 55 % ceny jídla nebo poskytnuté stravenky. Zbylých 45 % doplácí zaměstnanec ze své čisté mzdy. Například na stravenku v hodnotě 100 Kč přispívá zaměstnavatel 55 Kč, které zaplatí stravenkové firmě, a tento náklad si pak odečte z daňového základu. Toto daňové zvýhodnění u stravenkového paušálu zůstává, ale nově zaměstnavatel vyplatí oněch 55 Kč přímo svému zaměstnanci. Zbývajících 45 Kč, které by šly na stokorunovou stravenku z čisté mzdy, už zaměstnanci zůstane ve výplatě.

Stravenkový paušál nebude možné postihnout ani soudním výkonem rozhodnutí ani exekucí, jelikož bude právně postaven na roveň stravenkám. Z těch, jakožto samostatného nenárokového benefitu, není možno strhávat srážky ze mzdy pro účely exekuce a plánovanou novelou se na tom nic nemění. Dále se samozřejmě nebude muset ani dokazovat, že peníze opravdu slouží zaměstnanci pro účely stravování, vzhledem k tomu, že obživa bezesporu spadá do kategorie esenciálních potřeb každého člověka.

Jedná se tedy o zavedení další alternativy vedle závodního stravování a samotných stravenek. 

Obzvláště pro menší zaměstnavatele se může současný systém stravenek jevit příliš nákladným na zavedení a jeho další udržování, čímž se samozřejmě nejedná o plošně využívaný instrument. To by se s chystanou změnou mělo projevit pozitivním způsobem i pro zaměstnance, jelikož odpadne jeden z hlavních důvodů nezavedení tohoto reálného příspěvku na stravování v jejich stávajícím zaměstnání a dá se očekávat, že jich tak dosáhne na tento benefit mnohem vyšší číslo.

Nejenomže stravovací zařízení, která z důvodu opětovně zvýšených nákladů nejsou schopny či ochotny přijímat platby v podobě stravenek, jsou v praktickém důsledku znevýhodňovány oproti zařízením, která takové platby přijímají, ale každé zařízení, které takové platby přijímá, navíc musí platit ze všech u nich uplatněných stravenek určitou sumu stravenkovým společnostem pouze z toho důvodu, že u nich někdo své stravenky využil. Ke všemu se proplácení stravenek může protáhnout až na několik týdnů, k čemuž při běžné peněžní platbě z podstaty věci nedochází. Zavedení stravenkového paušálu by tak pro stravovací zařízení v dnešní nepříliš příznivé době mohlo být dobrou zprávou. Některá stravovací zařízení mají obavu, aby stravenkový paušál byl skutečně utracen zaměstnanci za obědy, čili aby se jim nemenšily tržby tím, že zaměstnanci budou peněžní prostředky používat k uspokojení jiných svých potřeb. Zda je však tato obava namístě, ukáže až praxe a čas.

V kostce by se tedy dalo říci, že jde o přeskočení třetího aktéra v podobě stravenkových společností, které má za cíl snížení administrativy a eliminaci zbytečných poplatků a vyplácení provizí za poskytování stravenek nejen pro zaměstnavatele, ale i stravovací zařízení.

Pokud vše půjde hladkým způsobem a zákon projde celým legislativním procesem v navrhované podobě (to se momentálně jeví jako velmi pravděpodobné), přibude nám od 1. 1. 2021 nástroj, který bude výhodný nejen pro zaměstnance a zaměstnavatele, ale zřejmě také pro samotná stravovací zařízení. Zaměstnavatelé, kteří jsou ale s dosavadním modelem zvýhodněného stravování spokojeni, u něj mohou i nadále zůstat a nic se pro ně v tomto ohledu nezmění.