Rozhodovací praxe: Končí pracovní poměr sjednaný na dobu určitou vždy jejím posledním dnem, aneb necháte se napálit?

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.4.2020, sp. zn. 21 Cdo 2286/2018 „Klíčovým faktorem pro posouzení, zda se pracovní poměr sjednaný na dobu určitou změní výkonem práce zaměstnance pro zaměstnavatele po uplynutí sjednané doby určité na pracovní poměr na dobu neurčitou, je projevená vůle účastníků takového pracovního poměru. Zákonné podmínky pro…

Cyklista na silnici patří, tedy alespoň dle navržené novely zákona o silničním provozu

Ať už v pedálech jízdního kola dojíždíte do práce, trávíte víkendy s rodinou, nebo zda na sedle kola trávíte značnou část svého volného času, bude Vás jistě zajímat navrhovaná změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (tzv. zákon o silničním provozu) a zákona č.…

K vybrané soudní judikatuře v oblasti konkurenčních doložek

Úvod Můj minulý článek na téma konkurenčních doložek se zabýval základními aspekty konkurenčních doložek sjednávaných dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Již dříve jsem zmiňovala, že…

Velká novela zákoníku práce

Dne 10.6.2020 došlo ke schválení „velké“ novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jež byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 285/2020 (dále jen „novela“). Novela nabývá účinnosti 30.7.2020, avšak s tím, že zejména změny týkající se sdíleného pracovního místa, dovolené a náhrady…

Zaměstnavatel by si měl vždy důkladně ohlídat včasné uzavírání pracovních smluv s novými zaměstnanci, mohl by se jinak připravit o možnost platně zrušit pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době

Zkušební doba je obecně vnímána jako velmi významný institut pracovního práva, který dává zaměstnavateli (a samozřejmě i zaměstnanci) prostor ve sjednané zkušební době uvážit, zda má zájem na dalším trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele a pokud usoudí, že takový zájem nemá, pak je mu touto cestou jednoduše umožněno pracovní…