Rozhodovací praxe: Je možné platně dostat od zaměstnavatele současně okamžité zrušení pracovního poměru a výpověď z pracovního poměru pro totožné jednání?

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.12.2019, sp. zn. 21 Cdo 3541/2019 „Dle rozhodovací praxe soudu se výpověď z pracovního poměru, která je zaměstnavatelem dána zaměstnanci pro totožné jednání pro případ, že by okamžité zrušení pracovního poměru bylo neplatné (podmíněně), posuzuje jako neplatné právní jednání. “ Dle skutkového stavu věci…

Rozhodovací praxe: Dohoda o inflační doložce vylučuje právo domáhat se určení výše nájemného soudem

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.5.2019, sp. zn. 26 Cdo 1670/2018 „Za změnu závažnou, s níž nemohly strany při sjednávání způsobu zvyšování nájemného rozumně počítat, nelze považovat změnu výše nájemného způsobenou běžným vývojem ekonomiky a trhu. Na závažnost změn a zjevně nespravedlivé uspořádání vztahů mezi stranami nájemní smlouvy nelze usuzovat…

Rozhodovací praxe: Jaké dopady má vypovězení nájmu bytu z jiných než zákonem stanovených důvodů?

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15.11.2018, sp. zn.: 26 Cdo 3328/2017 „Vypoví-li pronajímatel nájem bytu z jiných než zákonem stanovených důvodů, jde o výpověď neoprávněnou, nikoliv neplatnou, její neoprávněnost proto musí nájemce uplatit žalobou podle § 2290 OZ.“ Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda výpověď, jíž pronajímatel vypověděl…

Rozhodovací praxe: Konkurenční doložka

Zaměstnavatel je oprávněn požadovat po bývalém zaměstnanci zaplacení smluvní pokuty v plné výši, pokud bývalý zaměstnanec porušil svou povinnost sjednanou v konkurenční doložce, bez ohledu na to, jak dlouho a v jakém rozsahu tak činil. Nález Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2019, sp. zn. II. ÚS 3101/18 „Pro vznik…

Rozhodovací praxe: Jaké jsou důsledky odstoupení člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době?

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.11.2019, sp. zn.: 27 Cdo 3367/2018 „Člen (voleného) orgánu obchodní korporace nesmí porušit povinnost jednat s péčí řádného hospodáře ani při jednání, jímž ze své vůle ukončuje své působení ve funkci, jež mu povinnost péče řádného hospodáře založila. Porušení zákazu odstoupit z funkce člena (voleného) orgánu obchodní…