Co přináší novela občanského zákoníku?

Dne 15.4.2020 vstoupil v platnost zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon, jak jeho název vypovídá, novelizuje s účinností od 1.7.2020 některá ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský…

Souhlas valné hromady s převodem části závodu po nadcházející novele zákona o obchodních korporacích

Koupě závodu je po rekodifikaci soukromého práva v roce 2014 upravena v ustanovení § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Úprava koupě závodu představuje speciální úpravu ke kupní smlouvě. Koupě závodu je charakteristická tím, že jde o koupi věci hromadné, tj. závodu. Závod…