Jednostranné odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky ve světle současné judikatury

Konkurenční doložka je institut, který na základě smluvního ujednání umožňuje omezit zaměstnance ve výkonu výdělečné činnosti poté, co je ukončen pracovní poměr mezi ním a jeho současným zaměstnavatelem. Zaměstnanec a zaměstnavatel si mohou smluvně dohodnout, že po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu jednoho roku po jeho skončení, nebude…

Sjednání konkurenční doložky dle zákoníku práce a občanského zákoníku

Úvod Konkurenční doložka je obecně vnímána jako nástroj, který umožňuje podnikateli minimalizovat negativní dopady, resp. chránit své hospodářské zájmy po zániku pracovněprávních či občanskoprávních vztahů s osobami, které za působení u podnikatele nabyly takové informace, znalosti, poznatky apod., jejichž využití ze strany těchto osob – po ukončení vztahu s podnikatelem –…

Rozhodovací praxe: Konkurenční doložka

Zaměstnavatel je oprávněn požadovat po bývalém zaměstnanci zaplacení smluvní pokuty v plné výši, pokud bývalý zaměstnanec porušil svou povinnost sjednanou v konkurenční doložce, bez ohledu na to, jak dlouho a v jakém rozsahu tak činil. Nález Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2019, sp. zn. II. ÚS 3101/18 „Pro vznik…