Rozhodovací praxe: Jak je to s vlivem změny DPH na již uzavřenou smlouvu?

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2020, sp. zn. 23 Cdo 1176/2020. „Nesjednaly-li strany smlouvy, zda smluvená částka zahrnuje DPH či nikoliv, je nutno ujednání stran vyložit jako ujednání o částce konečné, a tedy strana povinná odvést DPH nemá právo nárokovat na druhé straně smlouvy nad rámec sjednané konečné…