Následná nemožnost plnění smlouvy a její aplikace na epidemii Covid-19

Vzhledem k situaci, která v současné době panuje nejen na území České republiky, je čím dál častější otázkou: „Co dělat, pokud momentálně nemohu splnit dluh, ke kterému jsem se zavázal?“ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) předjímá, že po vzniku závazku se mohou některé…
30. března 2020

Rozhodovací praxe: Co znamená faktický pracovní poměr a jaký má dopad na zákonné pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání?

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.11.2019, sp. zn.: 21 Cdo 2124/2018 „Na škodu vzniklou úrazem, který zaměstnanec utrpěl při výkonu práce konané pro zaměstnavatele v tzv. faktickém pracovním poměru, se nevztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.“ V praxi se nezřídka stává, že na…
24. března 2020

Kauce ve veřejných zakázkách se zaměřením na její výši

Dovolím si tvrdit, že drtivá většina dodavatelů, kteří se v rámci své podnikatelské činnosti setkávají s problematikou účasti ve veřejných zakázkách, již ve své praxi řešila situaci, kdy se chtěla či musela bránit proti nesprávnému postupu zadavatele ve veřejné zakázce, které se daný dodavatel chtěl účastnit či se jí přímo účastnil. Nejeden…

Předvídatelnost soudních rozhodnutí

Zásada předvídatelnosti soudního rozhodnutí společně s ochranou legitimního očekávání účastníků řízení patří mezi základní zásady spravedlivého procesu, a je tedy jedním z důležitých principů právního státu, které se uplatňují při aplikaci práva. Občanský zákoník[1] ji výslovně uvádí mezi základními zásadami ve svém § 13. S předvídatelností rozhodování souvisí tzv. překvapivé rozhodnutí, jež…

Problematika vystěhování neplatících nájemců

Mnoho pronajímatelů se již určitě někdy ocitlo v situaci, kdy byl nájemce bytu v prodlení se zaplacením nájemného. V takový okamžik asi většina pomyslí na výši jistoty, kterou od nájemce obdrželi. Výše jistoty aktuálně nesmí být větší než trojnásobek výše měsíčního nájemného, myšleno čistého nájemného bez nákladů na služby. Vzhledem k tomu, že pronajímatel…