Zpět

Důležité, ale i zajímavé legislativní novinky pro nový rok 2021

7. ledna 2021

Nový rok 2021 nebude ovlivněný jen stále neustupující koronavirovou pandemií, ale i mnoha tuzemskými legislativními změnami. Některé z nich jsou všeobecně veřejnosti známé, jiné nikoliv, proto Vám i letos přinášíme ucelený souhrn nejdůležitějších, nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn, jež mají nabýt účinnosti právě v roce 2021. Nezapomínejme totiž, že štěstí přeje připraveným, a v právu to platí dvojnásob!

 

Novela zákona o obchodních korporacích (nabývá účinnosti 1. ledna 2021)

Celý rok 2020 byl ve znamení nekončících příprav a nespočtu článků v souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích. I my jsme pro Vás hned po jejím schválení připravili komplexní přehled 20 nejdůležitějších změn – na něž je se třeba připravit – který najdete na našem blogu v příspěvku s názvem Co přinese velká novela zákona o obchodních korporacích a družstvech?

Pro akciové společnosti je nejzásadnějším přínosem této novely nové pojetí monistické struktury, jež stanoví, že statutárním orgánem je nově pouze správní rada, které přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Kompetence původně neopomenutelného statutárního ředitele byly nově přeneseny právě na ni.

Naopak (nejen) pro aspirující zakladatele nízko-vkladových společností s ručením omezeným je nepochybně zajímavá řada změn, jejichž společným účelem je snížení nákladů na založení a poté i administrativní provoz společnosti. Mezi takové změny se řadí například možnost splacení všech peněžitých vkladů do maximální výše 20.000 Kč i jiným způsobem než na zvláštní vkladový účet v bance.

S touto novelou zákona o obchodních korporacích mimo jiné souvisí i novely dalších předpisů. Například novela rejstříkového zákona má jako jeden z hlavních cílů snížení počtu neaktivních obchodních korporací – rejstříkový soud tak nově získá pravomoc zrušit neaktivní obchodní korporaci bez likvidace, a to v případě, že po alespoň dvě po sobě jdoucí účetní období nezaloží účetní závěrku do sbírky listin a že nebude reagovat na výzvy ke zjednání nápravy. Pozor na to.

 

Změna zákona o daních z příjmu (nabývá účinnosti 1. ledna 2021)

Novelizace daňových předpisů jsou každoročním chlebem nejen živnostníků a obchodních společností. Daně se totiž týkají nás všech, a změny pro rok 2021 o to víc.

Mimo zcela klasické změny v daňových sazbách a podobně jsou žhavými novinkami zrušení superhrubé mzdy, snížení daně z příjmů zaměstnanců na 15, respektive 23 procent, a zvýšení slevy na poplatníka (na částku 27.840 Kč pro rok 2021 a částku 30.840 Kč pro rok 2022).

Mezi již, v porovnání s výše uvedenými změnami, ty méně podstatné změny, které se ale stále vyplatí znát, určitě patří i ty následující. První z nich je zavedení tzv. stravenkového paušálu, o němž se opět můžete více dozvědět na našem blogu v příspěvku Stravenkový paušál, zjednodušení stravovacích benefitů již na obzoru. Druhou je pak nová paušální daň pro živnostníky s příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Pro rok 2021 činí tato paušální daň 5.469 Kč měsíčně a touto jedinou pravidelnou platbou živnostník vyřeší daň z příjmů, zdravotní i sociální pojistné. Osoby samostatně výdělečně činné, které splní stanovené podmínky, mohou správci daně oznámit svůj vstup do paušálního režimu nejpozději 11. ledna 2021.

 

Zákon o evidenci skutečných majitelů (nabude účinnosti patrně 1. května 2021[1])

Již delší dobu připravovaný zákon o evidenci skutečných majitelů má konečně implementovat zatím poslední AML směrnici Evropské unie aneb laicky řečeno směrnici proti praní špinavých peněz. Zákon si klade za cíl, aby formálně zapsané informace odpovídaly skutečnosti, toho chce dosáhnout s pomocí řady různých sankcí, a to jak finančních, tak nefinančních jako zneplatnění rozhodnutí, pozastavení výkonu práv vyplývajících z cenných papírů a podobně.

 

Část velké novely zákoníku práce (nabývá účinnosti 1. ledna 2021)

Již v roce 2020 došlo k nemálo změnám v oblasti pracovního práva, poněvadž část velké novely zákoníku práce nabyla účinnosti během léta. Další část nabývá účinnosti až nyní, tedy k 1. lednu 2021, a přináší s sebou zejména změnu výpočtu dovolené a zavedení dlouho očekávaného sdíleného pracovního místa.

Nový model výpočtu dovolené by měl přinést spravedlivější a přesnější výpočet. Původní model založený na odpracovaných dnech se bude nově odvíjet od týdenní pracovní doby a jejího skutečného odpracování. Nově se tak nebude počítat podle dní, ale hodin. Přesný způsob výpočtu, jakož i více informací o níže zmíněném sdíleném pracovním místu, najdete opět na našem blogu v článku Velká novela zákoníku práce.

Novinka v podobě sdíleného pracovního místa určitě rozvolní spoustě zaměstnavatelům dnes ještě v zásadě svázané ruce. Bude totiž konečně možné zaměstnat několik zaměstnanců s kratší pracovní dobou a stejným druhem práce na jedno pracovní místo, v rámci něhož se budou moci vzájemně sami operativně domlouvat na rozvržení pracovní doby v běžném rozsahu 40 hodin týdně.

 

Novela nařízení vlády o minimální mzdě (nabývá účinnosti 1. ledna 2021)

Jak už určitě všichni z novin nebo zpráv víte, dojde ke zvýšení minimální mzdy z hodnoty 14.600 Kč na hodnotu 15.200 Kč měsíčně. Nezapomeňte však, že se z této hodnoty minimální mzdy odvíjí i další finančně relevantní hodnoty, zejména úrovně zaručené mzdy, výše záloh na zdravotní pojištění, limit pro zdanění důchodů a různé daňové odečty.

 

Zákon o ochraně oznamovatelů (nabude účinnosti patrně 17. prosince 2021[2])

V roce 2021 by měl nabýt účinnosti i dlouho očekávaný zákon – zapracovávající směrnici Evropské unie – o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowerů). Jakých oznamovatelů? Oznamovatelů kdejaké korupce či jiné činnosti obcházející nebo porušující právo, o čemž se dozvěděli v souvislosti s výkonem jejich práce. Ochrana pak spočívá zejména v tom, že tito oznamovatelé nebudou a nesmí být nikterak postiženi, a to ať přímo či nepřímo.

 

Novela insolvenčního zákona (nabude účinnosti patrně 1. července 2021[3])

Jednou z překvapujících nadcházejících změn v našem právním řádu bude určitě novela insolvenčního zákona, jež má rovněž svůj základ ve směrnici Evropské unie. Mezi nejdůležitější změny lze zařadit zkrácení doby trvání oddlužení u všech dlužníků na 3 roky. Dále přináší například zpřesnění výpočtu splátek u podnikatelů či možnost určení zálohové splátky na základě očekávaných příjmů a výdajů.

 

Novela autorského zákona (nabude účinnosti patrně 7. června 2021[4])

Během roku 2021 má nabýt účinnosti rozsáhlejší novela autorského zákona reagující na neustávající technologický vývoj a s ním spojené potřeby internetové doby. Nově tak zákon bude počítat s tzv. vytěžováním textů a dat (to spočívá v automatizovaném získávání a zpracování dat) v rámci nové zákonné licence, jež umožní rozmnožovat určitá data po nezbytně nutnou dobu za účelem zejména vědeckého výzkumu, ale i komerčního.

Vedle zákonné licence k vytěžování dat novela zavádí i zákonnou licenci ke vzdělávacím a ilustračním účelům během vzdělávání. Školy, vysoké školy, ale i jiné školské či vzdělávací zařízení tak budou moci zcela legálně využívat díla chráněná autorským právem. Samozřejmě by ale tato licence měla být využívána až jako poslední možnost, stále by se totiž mělo pro účely vyučování upřednostňovat užití například různých volně přístupných děl.

 

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím (nabude účinnosti patrně během roku 2021[5])

Stošestka – jeden z klíčových zákonů současného demokratického právního státu – by měl během roku 2021 projít novelizací, která mimo jiné zakotví další důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací. Další nepříjemností pro žadatele pak bude i oprávnění povinného subjektu požadovat zálohu na provedení náročnějších úkonů.

 

Novela zákona o civilním letectví (nabude účinnosti patrně 1. července 2021[6])

Ano, víme, zákon o civilním letectví není na první pohled pro širokou veřejnost nikterak zajímavý a užitečný. Nicméně, všemožné drony a modely letadel na dálkové ovládání dnes vlastní a používá kdekdo, a právě na ně se tato novela vztahuje. Přiznává nová oprávnění Úřadu pro civilní letectví, který tak bude moct mnohem více, ale na druhou stranu i mnohem jasněji, regulovat vzdušný prostor právě s ohledem na současný rozmach bezpilotních letadel.

 

Celý tým k.law advokátní kanceláře Vám do nového roku 2021 přeje co nejhladší překonání všech omezení v souvislosti s koronavirovou pandemií, které nás již potkaly či teprve potkají, co nejúspěšnější řešení, potažmo vyřešení všech různých právních i neprávních sporů či problémů, a hlavně co nejpohodovější soukromý i rodinný život!

 

Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření ani rozhodnutí.

 


[1] Datum 1. května 2021 odpovídá pozměňovacímu návrhu Senátu, a to v případě, že Poslanecká sněmovna návrh ve znění pozměňovacích návrhů Senátu schválí a prezident republiky zákon ratifikuje ještě v lednu 2021.

[2] 17. prosinec 2021 je uvedený ve vládním návrhu a zároveň představuje poslední den transpoziční lhůty.

[3] 1. červenec 2021 je stanoven v návrhu zákona, který se nachází ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně.

[4] Novela autorského zákona se aktuálně nachází ve vnějším připomínkovém řízení. Naplánované datum nabytí účinnosti koresponduje s posledním dnem lhůty pro implementaci směrnice do českého právního řádu.

[5] Vládní návrh zákona v současné chvíli leží v Poslanecké sněmovně, transpoziční lhůta končí 17. července 2021.

[6] Vzhledem ke konci transpoziční lhůty počítá vládní návrh novely o civilním letectví s 1. červencem 2021.