Používání elektronických podpisů při právním jednání v písemné formě

Podpis stvrzuje vůli podepisujícího a osvědčuje konečnost a závaznost právního jednání. Tradičně je podpisem opatřena listina v papírové podobě. Ale co když potřebujete uzavřít písemnou smlouvu a nemůžete se k podpisu osobně dostavit? Rozhodli jsme se, že Vám v následujících pár odstavcích popíšeme vhodné řešení, kterým je podepsání dokumentu na…

Důsledky opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na smluvní vztahy z nájmů a podnájmů

Dne 27.4.2020 byly ve Sbírce zákonů publikovány dva nové zákony za účelem zmírnění dopadů protikoronavirových opatření na vztahy z nájmů a podnájmů. V následujících pár odstavcích si ukážeme, co nového přináší, ale také v čem se obě úpravy shodují, popřípadě odlišují. Prvním je zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke…

Aplikace institutu vyšší moci nejen v době epidemie

Institut, který znali už Římané, je více než relevantní i dnes. Řeč je o vyšší moci, neboli vis maior – o právní skutečnosti, která je za daných podmínek nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná. Ustanovení o vyšší moci se obvykle netěší velké pozornosti, v souvislosti s epidemií viru způsobující onemocnění COVID-19 je…

Rozhodovací praxe: Jaké jsou důsledky odstoupení člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době?

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.11.2019, sp. zn.: 27 Cdo 3367/2018 „Člen (voleného) orgánu obchodní korporace nesmí porušit povinnost jednat s péčí řádného hospodáře ani při jednání, jímž ze své vůle ukončuje své působení ve funkci, jež mu povinnost péče řádného hospodáře založila. Porušení zákazu odstoupit z funkce člena (voleného) orgánu obchodní…

Předvídatelnost soudních rozhodnutí

Zásada předvídatelnosti soudního rozhodnutí společně s ochranou legitimního očekávání účastníků řízení patří mezi základní zásady spravedlivého procesu, a je tedy jedním z důležitých principů právního státu, které se uplatňují při aplikaci práva. Občanský zákoník[1] ji výslovně uvádí mezi základními zásadami ve svém § 13. S předvídatelností rozhodování souvisí tzv. překvapivé rozhodnutí, jež…