Ochrana před černými stavbami

Před zahájením realizace plánovaného stavebního záměru zákon vyžaduje ve většině případů stavební povolení, případně jiné, obdobné povolení. V rámci povolovacího řízení se pak rozhoduje o tom, zda a za jakých podmínek lze konkrétní stavební záměr postavit. Černé stavby jsou případy, kdy stavba, její změna nebo terénní úprava, je nebo byla prováděna bez…

Zkratka ke svéprávnosti

Plné svéprávnosti – způsobilosti právně jednat – nabývá člověk nejtypičtěji „automaticky“ dosažením zletilosti, tj. dovršením osmnáctého roku věku. Zpravidla se tedy okamžik dosažení zletilosti a plné svéprávnosti shodují. V odůvodněných případech lze nicméně požádat soud o přiznání plné svéprávnosti ještě před dovršením osmnácti let věku, a to za podmínek dále popsaných.…

Problematika určení výše úroku z jistoty u nájmu bytu

Je běžnou praxí, že se při podpisu nájemní smlouvy na byt skládá ze strany nájemce peněžitá jistota (dříve „kauce“), ze které se hradí případná škoda způsobená nájemcem, dluhy na nájemném apod. Dříve bývaly takto uložené peníze mimo běžný dosah pronajímatele a jediná možnost jejich využití byly tyto nutné výdaje. Nový…