25. února 2021

Mám software, co dál?

V článku věnovaném úskalí vendor locku jsme naznačili, že vývojem softwaru spolupráce kupujícího a tvůrce/vývojáře nekončí. Software (jehož vnější podobou je např. aplikace na mobilním telefonu), resp. jeho okolní svět je živý organismus, který se neustále proměňuje, různé jiné programy na něj útočí, proměňuje se prostředí, v němž je používán apod. A…
17. února 2021

Unikátní IT řešení jen pro jednu osobu?

Jak bylo uvedeno v předchozím článku, podstatou většiny smluv týkajících se IT, je úprava autorského práva, tzv. licence. Právo rozlišuje více druhů licencí. Uvažujete-li tedy o tom, že byste chtěli vytvořit nebo si nechat vytvořit počítačový program, je třeba zvažovat právě nastavení licencí, tedy zodpovědět si otázky možností další distribuce tohoto…

Rozhodovací praxe: Jak je to s vlivem změny DPH na již uzavřenou smlouvu?

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2020, sp. zn. 23 Cdo 1176/2020. „Nesjednaly-li strany smlouvy, zda smluvená částka zahrnuje DPH či nikoliv, je nutno ujednání stran vyložit jako ujednání o částce konečné, a tedy strana povinná odvést DPH nemá právo nárokovat na druhé straně smlouvy nad rámec sjednané konečné…