Nová úprava diskvalifikace (vyloučení) z výkonu funkce

Diskvalifikace (tj. vyloučení) z výkonu funkce člena statutárního orgánu bylo poprvé ve své současné podobě do české právní úpravy vtěleno rekodifikací soukromého práva s účinností od roku 2014. Rekodifikace (a tedy i diskvalifikace) neměla být „českou“ verzí obchodního práva, ale reagovala mj. i na rostoucí úspěch britského či amerického korporátního práva. Inspiračním…

Rozhodovací praxe: Notářský zápis s přímou vykonatelností jako prostředek k vyklizení nemovitosti?

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.5.2020, sp. zn. 26 Cdo 2085/2019 „Notářský zápis obsahující svolení povinné osoby s jeho vykonatelností, je-li jeho předmětem povinnost této osoby vyklidit nemovitost, není exekučním titulem.“ Vlastnit nemovitost bývá zpravidla příjemnou záležitostí. To se však může rychle změnit. Typickým případem bývají bývalí nájemci bytů,…

Obnovení a pokračování likvidace obchodní společnosti

ÚVOD Obnovením a pokračováním likvidace obchodní společnosti rozumíme označení pro instituty zakotvené v rámci ustanovení § 208 a 209 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Jedná se o instituty, jejichž prostřednictvím zákonodárce pamatuje na případy, kdy po skončení likvidace společnosti a jejím případném…

Rozhodovací praxe: Stejná pozice, ale rozdílná výše mzdy v regionech? Odteď už ne, rozhodl Nejvyšší soud

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018-228 „Právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky zakotvené v čl. 28 Listiny základních práv a svobod je jednou ze stěžejních ústavních zásad. Spravedlivé odměňování zaměstnance, jako jedna ze základních zásad pracovněprávních vztahů, vyjadřuje spolu s…