Veřejné zakázky na ÚOHS pohledem čísel roku 2019

Pozorní čtenáři si již všimli, že se ve svých příspěvcích věnuji z podstatné části problematice veřejných zakázek, se specifickým zaměřením na jejich přezkum. Ve svém dnešním příspěvku Vás chci seznámit s tímto tématem z jiné strany, a sice pohledem vybraných čísel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) v oblasti dozoru nad veřejnými…

K určitosti ujednání o smluvní pokutě vyjádřené procentem z dlužné částky

Smluvními stranami bývá v praxi často pro utvrzení povinnosti uhradit řádně a včas finanční plnění sjednávána v rámci smluv smluvní pokuta, přičemž bývá nezřídka určená určitým způsobem jejího výpočtu závislém na době prodlení dlužníka. Jedním z možných způsobů, jak výši smluvní pokuty určit, je stanovení výpočtu dle procentní sazby za…

Rozhodovací praxe: Nákup akcií, obchodních podílů a (části) závodu nespadá pod regulaci zákona o zadávání veřejných zakázek

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 27.5.2020, č.j. 31 Af 70/2018 -131  „Jednání směřující k nabytí akcií, obchodních podílů a koupi (části) závodu nenaplňuje znaky „veřejné zakázky na dodávky“ ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek“ Krajský soud v Brně v předmětném případu posuzoval následující situaci. Liberecký kraj…

Teritorialita exekutorů – výhody a nevýhody

Jaké jsou důvody pro (ne)zavedení teritoriality soudních exekutorů? Dne 2.10.2018 byl skupinou poslanců předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh novely zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“). Oproti současnému stavu, kdy si libovolného soudního exekutora může vybrat oprávněný (věřitel), by s účinností novely vykonával…