Rozhodovací praxe: Absolutní neplatnost právního jednání a jeho možná konvalidace při nedodržení požadavků uvedených v § 13 ZOK se užije i pro jednostranná právní jednání

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.6.2020, sp. zn. 31 ICdo 36/2020 „Ačkoliv se § 13 z.o.k. výslovně vztahuje toliko na smlouvy (dvoustranná právní jednání), lze za pomoci argumentu a simili (per analogiam) dovodit, že dopadá i na právní jednání jednostranná, adresovaná společnosti zastoupené jejím jediným společníkem tomuto společníku, popř. adresovaná…

K vybrané soudní judikatuře v oblasti konkurenčních doložek

Úvod Můj minulý článek na téma konkurenčních doložek se zabýval základními aspekty konkurenčních doložek sjednávaných dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Již dříve jsem zmiňovala, že…
21. července 2020

Co přinese velká novela zákona o obchodních společnostech a družstvech?

Ve Sbírce zákonů byl dne 13.2.2020 vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK v novelizovaném znění“). Novela ZOK nabude účinnosti dne 1.1.2021. Cílem této novely je sjednotit českou právní úpravu s právem Evropské unie, snížit…

Rozhodovací praxe: Lze sjednat právní domněnky ve smlouvách?

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4.3.2020, sp. zn. 32 Cdo 1287/2020 „Právní domněnka je konstrukce, která může být založena pouze zákonem a jejímž důsledkem je za podmínek zákonem stanovených nutnost bezpodmínečně nebo podmínečně předpokládat existenci něčeho, o čem není jisté, že je, nebo dokonce je jisté, že není.“   Nejvyšší…

Velká novela zákoníku práce

Dne 10.6.2020 došlo ke schválení „velké“ novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jež byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 285/2020 (dále jen „novela“). Novela nabývá účinnosti 30.7.2020, avšak s tím, že zejména změny týkající se sdíleného pracovního místa, dovolené a náhrady…