Rozhodovací praxe: Jaké dopady má vypovězení nájmu bytu z jiných než zákonem stanovených důvodů?

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15.11.2018, sp. zn.: 26 Cdo 3328/2017 „Vypoví-li pronajímatel nájem bytu z jiných než zákonem stanovených důvodů, jde o výpověď neoprávněnou, nikoliv neplatnou, její neoprávněnost proto musí nájemce uplatit žalobou podle § 2290 OZ.“ Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda výpověď, jíž pronajímatel vypověděl…

Používání elektronických podpisů při právním jednání v písemné formě

Podpis stvrzuje vůli podepisujícího a osvědčuje konečnost a závaznost právního jednání. Tradičně je podpisem opatřena listina v papírové podobě. Ale co když potřebujete uzavřít písemnou smlouvu a nemůžete se k podpisu osobně dostavit? Rozhodli jsme se, že Vám v následujících pár odstavcích popíšeme vhodné řešení, kterým je podepsání dokumentu na…

Co přináší novela občanského zákoníku?

Dne 15.4.2020 vstoupil v platnost zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon, jak jeho název vypovídá, novelizuje s účinností od 1.7.2020 některá ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský…

Důsledky opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na smluvní vztahy z nájmů a podnájmů

Dne 27.4.2020 byly ve Sbírce zákonů publikovány dva nové zákony za účelem zmírnění dopadů protikoronavirových opatření na vztahy z nájmů a podnájmů. V následujících pár odstavcích si ukážeme, co nového přináší, ale také v čem se obě úpravy shodují, popřípadě odlišují. Prvním je zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke…

Souhlas valné hromady s převodem části závodu po nadcházející novele zákona o obchodních korporacích

Koupě závodu je po rekodifikaci soukromého práva v roce 2014 upravena v ustanovení § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Úprava koupě závodu představuje speciální úpravu ke kupní smlouvě. Koupě závodu je charakteristická tím, že jde o koupi věci hromadné, tj. závodu. Závod…